Marzec to dla wielu rodziców miesiąc, w którym będą podejmować decyzję o najbliższej przyszłości swojego dziecka. Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.
Na dzieci czekają miejsca w 45 przedszkolach i 28 szkołach podstawowych na terenie Gdyni.
Rekrutacja rozpocznie się 08  marca 2021 r. o godz. 10.00.
Strona do logowania: www.gdynia.pl/rekrutacja
Zalogować się do powyższego systemu będzie można 08 marca 2021 r. od godz. 10:00.
INFORMACJE OGÓLNE:
O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń!
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
• rodzicach należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka,
• przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej/zespole szkolno przedszkolnym/zespole szkół.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci
kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2015 - 2018, zamieszkałe w Gdyni.
Dzieci urodzone w 2019 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie
2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po jej zakończeniu na wolne miejsca.
Rodzice zamieszkali poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli przedszkole /oddział przedszkolny będzie
dysponowało wolnymi miejscami.
3-latki (rocznik 2018) i 4- latki (rocznik 2017) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
5-latki (rocznik 2016) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
6-latki ( rocznik 2015) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów
przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału
integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej . Wniosek o przyjęcie
kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.
Dziecko 6– letnie na wniosek rodziców będzie mogło rozpocząć naukę w klasie pierwszej pod warunkiem, że w roku szkolnym 2020/2021 korzysta z wychowania przedszkolnego. W przypadku, gdy dziecko  w bieżącym roku szkolnym nie korzysta z wychowania przedszkolnego, do podjęcia nauki w klasie pierwszej potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

 PRZEBIEG REKRUTACJI

 

1. Etap wstępny –informator–05 marca o godz. 10.00–uruchomienie strony internetowej dla rodziców
z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

2. Elektroniczna rekrutacja-trwa od 08 marca od godz. 10.00 do 19 marca do godz. 16.00 i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie Wniosku i kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryteriumdo placówki pierwszego wyboru.

3. Czynności dotyczące złożenia Wniosku

Wypełnianie Wniosków:

 •  Rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową,drukują,podpisują, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryteriumprzekazują do placówki pierwszego wyboru czyli znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie)

 • jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają ręcznie wydrukowany Wniosek, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium przekazują do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie Wniosek wprowadzi do systemu dyrektor przedszkola.

 • Druki Wniosków oraz oświadczeń potwierdzających wybór danego kryterium dostępne będą dla rodziców również w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/35, budynekA, I piętro pokój B 102, tel. 58761 77  00).

 •  rodzice mogą wskazaćod 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

 •  przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 •  WypełnionyWniosek (w formie wydruku komputerowego lub wypełniony odręcznie) należy podpisać i złożyć w formie papierowej lub wykonać jego skan i przesłać drogą elektroniczną wyłącznie do placówki pierwszego wyboru; do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 • do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we Wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

 

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

 

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, które posiadają jednakową wartość –każde 50 punktów:

1.wielodzietność rodziny kandydata-tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej 

dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2. niepełnosprawność kandydata

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 2-5:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważnew rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, tj. samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą –spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający

objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Dokumenty wymienione w punktach 2-7 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

1.dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób

fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium

stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko -12 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzęduskarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokościosiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

c)   urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu

teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2.dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie

umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną

działalność gospodarczą;kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie

wychowującego dziecko -6 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

a) zaświadczeniez zakładu pracy o zatrudnieniu,  

b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

c)  zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym, 

d)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej  

wraz z numerem NIP;

3. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym

lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione,zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych -5  pkt.;

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest: kartas zczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu jeśli dokumentacja będzie składana bezpośrednio u dyrektora lub kserokopia,jeśli dokumentacja będzie wrzucona do wrzutni umieszczonej w przedszkolu lub wysłana skanemna adres mailowy przedszkola;

4.dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno –przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja –3 pkt.;

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do

przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacjiw kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

5.dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu

szkolno -przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której oprzyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia –2 pkt.;

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko

ubiega się;

6.   przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) -1 pkt.;

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie, że przedszkole/oddział

przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  przedszkolem/oddziałem

przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od

miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4.  ZłożenieWniosku przez rodziców w placówce pierwszego wyboru

Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie,Rodzice drukują go, podpisują, a następnie przekazują do 19 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium. Wniosek i dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium można również wypełnić odręcznie.

Przekazać Wniosek do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą na dwa sposoby:

 

1. wrzucają ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez przedszkole(lubskładają je bezpośredniou dyrektora)–decyzję i szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowaniaWnioskówkażde z przedszkoliumieścinaswojej stronie internetowej,

2. skanują Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówkipierwszego wyboru.

 

5. Weryfikacja  wniosków

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola wskazanego na liście preferencji.

 • Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejscw przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.

 • Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, lub zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności.

 • Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić w tym celu do innych instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.

 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując Wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

6. Wyniki rekrutacji:

 • w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następującesposoby:

 -logując się na stronie internetowej dla rodziców,

-w placówce pierwszego wyboru–lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola

W terminie od 07 kwietnia do 12 kwietnia do godz. 12.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka

w placówce, do której zostało zakwalifikowane poprzez:

1)podpisanie dostępneg ow plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkolu lub  

2) podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu

dziecka do oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej.

(Potwierdzenia woli zapisu będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek).

Rodzice mogą je przekazać na dwa sposoby:

1)skanują deklarację/oświadczenie woli i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki,

2)wrzucają deklarację/oświadczenie woli do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez

placówkę. 

Niepodpisanie ww. dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

 

8. Procedura odwoławcza:

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

• w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica,

•  w terminie 7 dni otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od

rozstrzcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

9. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca:

1)21maja 2021r. o godz.10.00-opublikowanie w systemie rekrutacyjnym (www.gdynia.pl/rekrutacja) wykazu wolnych miejscach.

2)od 24maja od godz. 10.00 do 28maja2021 r. do godz. 16.00 –składanie Wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru.wydrukowanego i podpisanego wnioskuo przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających

3)07 czerwca ogodz. 12.00 –podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,

4)do 10 czerwca do godz. 16.00–potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

5)15czerwca 2021 r. o godz. 12.00–podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

6)od 15czerwca 2021 r. -procedura odwoławcza.

31 sierpnia2021 r. o godz. 12.00 –

opublikowanie w systemie rekrutacyjnym www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc.