INFORMACJA O BILANSIE FINANSOWYM PRZEDSZKOLA

Bilans jednostki wraz z załącznikami jest publikowany na stronie CUPSZ.

Dodano: 10.05.2022 r.

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

                                                                        ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie robót remontowych pn. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

w Przedszkolu nr 28  w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych
o  wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedszkole nr 28  w Gdyni, ul. Narcyzowa 3, 81-653 Gdynia

           Dyrektor Przedszkola nr 28  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Przedszkola nr 28 w  Gdyni.

I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty  remontowe dotyczące wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku.

 Szczegółowy opis i zakres robót określony jest w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

II. Procedura postępowania:  SIWZ  oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole28gdynia.pl

III  Zasady porozumiewania się:

1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila: przedszkole@p28.edu.gdynia.pl wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym bądź telefonicznie.

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Jolanta Orent

e-mail: przedszkole@p28.edu.gdynia.pl tel. 58 624 13 81.  Porozumiewanie się Wykonawcy
z  uprawnioną osobą odbywać się może  codziennie  w  godzinach od 8.00 do 14.00.

IV. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: do  4 tygodni  od dnia zawarcia umowy  (lipiec).

V. Składanie ofert

1. Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy przesłać na adres

e-mail: przedszkole@p28.edu.gdynia.pl

2. Miejsce składania ofert: oferty należy przesłać e- mailem na adres: przedszkole@p28.edu.gdynia.pl lub złożyć osobiście w kancelarii przedszkola  (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

3. Termin złożenia oferty: do dnia  31.05.2021 r. do godziny 11:00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail.

4. Otwarcie ofert: nastąpi w Przedszkolu nr 28

                                  Gdynia, ul. Narcyzowa 3 w dniu  31.05.2021. r. o godzinie 11:00

5. Nie przewidujemy uczestnictwa oferentów w otwarciu ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- (SIWZ)- link

Załącznik nr 1 - Dokumentacja remontowa- link

Załącznik nr 2 - Oświadczenie- link

Załącznik nr 3- Formularz oferty- link

Załącznik nr 4- Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia- link

Załącznik nr 5- Zdj. Izolacja ścian fundamentowych- link

🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn." Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Przedszkola nr 28 w Gdyni":

- Zestawienie firm biorących udział w zapytaniu ofertowym- link

Dodano: 31.05.2021 r.

🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵