Wizja przedszkola:

         Każde dziecko jest dla nas ważne, traktujemy go jako swoistą indywidualność, dla którego podstawą rozwoju jest jego własne różnorodne działanie. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój wychowanków, zapewnia równość szans edukacyjnych każdemu dziecku. Sprawiamy, że dziecko czuje się akceptowane, kochane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesów, ale także do radzenia sobie z porażkami. Rodzice naszych wychowanków są partnerami w działaniach dydaktyczno-wychowawczych, wspomagając nas w pracach organizacyjnych. Wspólnie obserwujemy dzieci i dbamy o ich rozwój. Wszyscy pracownicy przedszkola troszczą się o to, aby sama nazwa naszego przedszkola budziła szacunek, podziw oraz chęć do korzystania z jego usług.

Nasze przedszkole:

 • wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej nauki i zabawy,

 • promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła,

 • kreuje postawy aktywne, twórcze, wspiera działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,

 • rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,

 • rozbudza wiarę dziecka we własną skuteczność,

 • pomaga dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,

 • pomaga w rozwoju talentów dziecka, wspiera go w pokonywaniu trudności i barier,

 • pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • jest szczęśliwe, wesołe, czuje się bezpiecznie;

 • jest akceptowane takim, jakim jest oraz odnajduje swoje miejsce w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości;

 • ma możliwość indywidualnego rozwoju oraz uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie;

 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania, osiąga sukcesy;

 • uczy się rozróżniać podstawowe wartości- dobro, miłość, przyjaźń oraz dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi;

 • poznaje swoje prawa i obowiązki;

 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą mu powodzenie w dalszej ścieżce edukacyjnej.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy;

 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój stosując nowoczesne metody pracy, tworząc i realizując własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola;

 • współpracują w zespołach, z rodzicami i środowiskiem lokalnym a tym pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola;

 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentacją placówki.

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • współpracują z nauczycielami, otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka, korzystają z pomocy specjalistów;

 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką poprzez aktywne uczestnictwo;

 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.

W organizacji procesu edukacyjnego:

Do realizacji treści programowych wykorzystujemy w pracy z dzieckiem twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka:

 • ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;

 • zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;

 • zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia- "Gimnastyka mózgu"- Dennisona;

 • zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji – pedagogika zabawy "Klanza";

 • opowieść ruchową;

 • bajkoterapię;

 • metody relaksacyjne;

 • dramę;

 • burze mózgów;

 • zabawy paluszkowe.

W pracy z dzieckiem wykorzystujemy także elementy koncepcji pedagogicznych m. in R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne, prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięcej matematyki, pedagogikę zabawy, kinezjologii edukacyjnej Dennisona, Metodę Dobrego Startu- metodę przygotowującą do nauki czytania i pisania:

 • poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci;

 • wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci, w trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;

 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;

 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

Główne cele edukacji przedszkolnej:

1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości; i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe edukacji przedszkolnej:

1. przedszkole realizuje nowoczesne i skuteczne rozwiązania programowe;

2. w przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości rozwojowych dzieci;

3. zespoły nauczycieli wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju dzieci;

4. oferta zajęć realizowanych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci;

5. przedszkole realizuje znaną rodzicom koncepcję pracy, która jest analizowana i modyfikowana.