Klauzula informacyjna Przedszkola nr 28 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole Nr 28 w Gdyni, ul. Narcyzowa 3, 81-653 Gdynia.

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Grzegorz Sarniak, kontakt e-mail: edu.iod@gdynia.pl.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawa/obowiązku edukacyjnego oraz realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oświatowego,
  w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola Nr 28 w Gdyni  oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

 7. Państwa dane przekazywane będą upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak m.in.: organ prowadzący placówkę, Pomorskie Kuratorium Oświaty, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu  wykonania obowiązku prawnego oraz podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania m.in.:
  a)
  podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu m.in. w procesie rekrutacji   do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej,  udzielania pomocy psychologiczno- 

        pedagogicznej wychowankom przedszkola oraz obsługi księgowo-finansowej (CUPSZ);

        b)podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt                        dziecka w przedszkolu,

        c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku  

        wychowania przedszkolnego,

        d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.

    8. Przysługuje Państwu:

        a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

        b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także

             prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się

             z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

        c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ADO.

    9. Informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony            Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.