Rekrutacja do przedszkola

w roku szkolnym 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 21.04.2022 r. o godz. 12:00 wywieszona została lista dzieci zakwalifikowanych jak i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola.

Od dnia 21.04.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 25.04.2022 r. do godz. 16:00 rodzice dzieci, które zakwalifikowały się do placówki składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola.

Można tego dokonać poprzez wybranie po zalogowaniu się w systemie przycisku "Potwierdź wolę" i złożenie podpisu elektronicznego lub przesłanie podpisanego oświadczenia.

Jeśli nie ma możliwości skorzystania z podpisu elektronicznego lub przesłania pliku z oświadczeniem, to potwierdzenie woli należy złożyć samodzielne w jednostce kwalifikacji.

WAŻNE! Niedostarczenie dokumentu "woli zapisu" lub jego nieodznaczenie w systemie powoduje utratę  kwalifikacji do przyjęcia.

Potwierdzenie woli- dokument 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Szanowni Państwo,

Zbliża się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 

18 marca 2022 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Rekrutacja rozpocznie się 21 marca - o godz. 10.00 .
W tym dniu aktywowana zostanie strona, na której będzie prowadzona rekrutacja.
 
O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.
 
W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.
 
Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach Rodzice określają, która
z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.
 
O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.
W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym,
w drugiej te ustalone przez samorząd.

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
 

18 marca 2022 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja,


21 marca od godz. 10.00 do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,


21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,


do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,
do której kandydat został zakwalifikowany,


28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 

Rekrutacja uzupełniająca:


3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,


od 6 czerwca od godz. 10.00 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,


20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,


do 22 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,
do której kandydat został zakwalifikowany,


24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,


31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
 
Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?
 
W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:
 
1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.
 
W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:
 
1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;


2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;


3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.; 


4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;


5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanychw szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia
2 pkt.;
6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.
 
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:
1.

     a)    Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu urzędu                               skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
     b)    zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego                       dochodu (poniesionej straty), lub
     c)    urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu                                           teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
2.

      a)    Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
      b)    zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
      c)    zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
      d)    oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz
              z numerem NIP;
3.   Kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;
4.   Oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także          działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
5. Oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
6. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.