Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad
i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby          
w Przedszkolu 28 w Gdyni

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie       w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                      
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz.561)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.      z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567 i 1337)

Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem          
i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz            
z 2021 r. poz. 4)

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

 

 

I.

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 

 1. Rodzice  przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe.

 

 • Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci, w których domach przebywa osoba chora na Covid-19  lub  w kwarantannie.

 

 • Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi takimi, jak: podwyższona temp. ciała, kaszel, katar, zaburzenia jelitowo-żołądkowe, wysypka, zaczerwienione oczy, brak węchu i smaku, itp.

 

    2. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasady nieprzynoszenia przez dzieci żadnych zabawek i innych przedmiotów z domu.

                                                                                                                                                                                                                                           

    3. Rodzice dzieci z grup Biedronek, Jeżyków, Misiów, Zajączków nie wchodzą do budynku przedszkola. Odprowadzają dziecko do przedsionka,   

        odbijają Kartę Mieszkańca  i przekazują dziecko personelowi przedszkola. Dzieci po rozebraniu okryć wierzchnich zostają odprowadzone do   

        poszczególnych grup przez pracowników przedszkola.

 

    4. Rodzic (jedna osoba) dziecka nowoprzyjętego z grup Żuczków i Lisków do 30.09. 2021 r. wchodzi do szatni (rodzic zaopatrzony w maseczkę)
         i odprowadza dziecko do sali. Osoby w przestrzeni szatni zachowują dystans rodzic od rodzica i pracownika 1.5 m.

 

    5. Rodzic (jedna osoba)  dziecka z grup Biedronek, Jeżyków i Misiów (tylko nowoprzyjętego) wchodzi do przestrzeni wspólnej

         (rodzic zaopatrzony w maseczkę) i odprowadza dziecko do sali. Zasada ta obowiązuje do 24.09.2021 r. Osoby w przestrzeni szatni zachowują 

         dystans rodzic od rodzica i pracownika 1.5 m. Z dniem 27.09. 2021 r. rodzice nie wchodzą do szatni.

 

    6. Z dniem 01.10 rodzice dzieci z grup Żuczków i Lisków nie wchodzą do przestrzeni wspólnej przedszkola. Dziecko odbierane jest w przedsionku

        budynku przez pracownika przedszkola, który po rozebraniu się dziecka odprowadza go do sali zajęć.

 

    7. Dzieci odbierane są przy wejściu głównym. Podopieczni przyprowadzani są przez pracowników placówki – prosimy o zachowanie 2 m odległości
          pomiędzy osobami oczekującymi.

 

    8. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas pobytu dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez zdalne

         środki przekazu.

 

    9. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i danych osobowych osób upoważnionych.

 

                                                                                                                                              II.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. W szatni i podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup.

 2. Dzieciom udostępnia się sprzęt sportowy i do zabaw ruchowych.

 3. Dzieci korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw.

 4. Pracownicy placówki regularnie dezynfekują i czyszczą sprzęt z użyciem detergentu.

 5. Obowiązuje zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki, np. na spacer.

 

 

III.

PLAN  HIGIENY I DEZYNFEKCJI/ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

 

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu/zasad higieny, które w okresie stanu epidemicznego zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19.

 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.

 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk. 

 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w  tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

IV.

           ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE 

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum.
  Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobiste (maseczka).

 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie imprezy (teatrzyki, festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz.

 3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki.

        Dostawy powinny odbywać się przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.

   4. Listonosz oraz kurierzy w przypadku dostarczenia przesyłki -  pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją

        osobiście sprzed drzwi wejściowych.

   5. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce
        i po zdezynfekowaniu rąk.                                                  

 

V.

   WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy, objawy jelitowo- żołądkowe, wysypka) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej, wizyty lekarskiej stacjonarnej lub samodzielnie zgłosić się na test COVID poprzez portal Pacjenta gov.pl .

Zadania pracowników:

 1. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.

 2. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.).

 3. Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).

 4. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.

 5. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 6. Zorganizować dziecku miejsce do wypoczynku na leżaku, zachowując przy tym dystans pomiędzy leżakami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.

 7. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 8. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.

 9. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.

 10. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 

Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

VI.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła, biegunka, utrata smaku, węchu, wysypka) u pracownika/dziecka  należy odizolować pracownika/dziecko
  w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.

 2. Przedszkole zawiadamia rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.                                                                                                  

 3. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.